cta-pattern

KVKK Aydınlatma Metni

GÜNCELLENME TARİHİ: 12.12.2023 20:22

onurozden.com.tr olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Adalet Mah. Manas Bulvarı No:47 B İç Kapı No: 2809 Bayraklı/İZMİR adresinde mukim 6820234590 vergi numaralı Mahmut Onur Özden (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kanuni Tanımlar

Bu metinde ve eklerinde geçen ifadelerin tanımları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde aynen şu şekildedir;

a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

c) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,

ç) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

3.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

İnternet sitemize üye olmaktasınız. Üyelik sözleşmesinin kurulması sürecinde işlenecek olan kişisel verileriniz bir faaliyet bütünü içerisinde değerlendirilmekte olup tarafınıza tek bir aydınlatma metni aracılığı ile aydınlatma yapılmaktadır. Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

 • Kimlik (Kullanıcı Adı, Ad Soyad) (Sözleşmenin Kurulması ve İfası/Mal-Hizmet Satış süreçlerinin Yürütülmesi/Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla)
 • İletişim (E – Posta, Telefon Numarası) (Sözleşmenin Kurulması ve İfası/Mal-Hizmet Satış süreçlerinin Yürütülmesi/Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla)
 • İşlem Güvenliği (Parola) (Sözleşmenin Kurulması ve İfası/Mal-Hizmet Satış süreçlerinin Yürütülmesi/Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla)
 • Oturum Kaydı (Web sitemizde bulunduğunuz esnada sayfalar arası hareketleriniz ve Mouse hareketleri ekran kaydı /Pazarlama Maksadıyla)
 • – Fatura adresi (Tebligat için)

6 – Vergi Dairesi ve Vkn/Tckn (Faturalandırma ve Sair Hizmetler)

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVKK m.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası ile işlendiği hallerde açık rızayla, açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. Kişi, web sitesini kullandığı andan itibaren; güvenlik, reklam, istatistik ve doğrulama gibi amaçlar nedeniyle aşağıda yer alan üçüncü şahıslarla kişisel verilerinin paylaşılmasını ve bu verilerin yurtdışı sunucularda depolanması ile transferini bu sözleşmeyi onaylayarak kabul eder.

a) CleanTalk Spam Protect

b)Wistia

c) Yandex Metrica

d) Elementor

e)WooCommerce

f) HubSpot

g)Google Analytics

h) PixelYourSite

ı) Wordfence

i) Cloudflare

j) Microsoft Clarity

5. Kişisel Verileri İşlemenin ve Aktarmanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Bu aydınlatma metninde yer alan kişisel verileriniz siteye kayıt işlemlerinizin yapılması sırasında sistem tarafından bizzat sizden toplanmakta ve bu şekilde işlenmektedir. Bu süreçte toplanan ve aktarılan kişisel verileriniz elektronik (şirket bilgisayarları, harici hard diskler, bulut depolama vb.) ve fiziki (kağıt, dosya vb.) ortamda toplanmakta ve işlenmektedir.

Bu aydınlatma metninin 2. maddesinde belirtilen kişisel verileriniz KVKK madde 5/2-c gereği Sözleşmenin Kurulması ve İfası İle İlgili Olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVKK’nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı KVK K.nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı şirketimiz tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Adalet Mah. Manas Bulvarı No:47 B İç Kapı No: 2809 Bayraklı/İZMİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

7. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Genel İlkeleri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4. maddesi uyarınca; Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki beş ilkeye uyulması zorunludur.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Onurozden.com.tr kişisel verilerinizi toplarken kanunun belirtmiş olduğu bu ilkelere harfiyen uyacağını taahhüt eder.

8. Özel Hükümler

 • Veri işleyen, sipariş esnasında ilgili kişi olan sizden aldığı ad-soyad, adres, telefon numarası, tckn/vkn/vergi dairesi, e-mail adresi ve hizmetin gerçekleştirilmesi için web site/sunucu/hosting giriş bilgileri/işlem yetkisi gibi diğer bilgiler üçüncü kişilerle paylaşabilir. Bu üçüncü kişiler hizmetin yerine getirilmesini sağlayan diğer gerçek ve tüzel kişilerdir.
 • Veri işleyen, özel nitelikli veri işlemez. Veri işleyenin adı kullanılarak özel nitelikli kişisel verinizin talep edilmesi halinde sorumluluk tamamen ilgili kişinindir çünkü web sitemizde sunulan hiçbir hizmet özel nitelikli kişisel veri gerektirmemektedir.
 • Veri işleyen, işlediği tüm verilerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Herhangi bir veri ihlali gerçekleştiğinde bunu KVKK kurumuna bildirecektir ancak kusuruna dayalı olmayan hiçbir veri ihlalinden veri işleyen ve veri sorumlusu sorumlu değildir.
 • Veri işleyenin bu Sözleşme ile yüklendiği sorumluluk kusurlu sorumluluktur. Veri işleyen kusuru ispatlanmayan hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. İlgili kişinin faaliyet yürüttüğü sektörde / iş kolunda reklam yasağı veya hizmet kapsamında yer alan bir yasak bulunması halinde işbu yasaklar konusunda bilgilendirme ve bilgilendirme eksikliğinden kaynaklı sorumluluk İlgili Kişi’ye aittir. Eğer üretilecek olan içerik varsa bu içerik İlgili Kişi ‘nin onayına tabi olduğu için onay almış içeriklerin tüm yasal sorumluluğu İlgili Kişi ‘dedir.
 • Veri işleyen, gizli ve kişisel verileri paylaşmamak koşuluyla ve işbu sözleşme ile müşterinin verdiği onay kapsamında sunduğu hizmeti, referans olarak web sitesi, ticari iletiler, sosyal medya platformları, forum siteleri vb tüm yazılı, görsel ve internet mecralarında kullanabilir. Referans kısmında İlgili Kişi’ye ait web sitesi bağlantısı, logo ve hizmet alan gerçek veya tüzel kişinin isminin ayrıca gerektirdiği durumlarda Google PageSpeed Insights test sonucunun kullanılmasına İlgili Kişi açık rıza gösterir ve kabul eder.
 • İlgili kişi, web sitesini ziyaret etmekle birlikte IP adresi, site içi faaliyetler vb. herhangi bir faaliyetinden dolayı IP adresi ve ilgili tüm verilerin 5 yıl süreyle kayıt altında tutulmasına işbu metnin onayı ile birlikte açık rıza göstermiş olur.
Bize Ulaşın

Dijital Potansiyelinizi Keşfedin!

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için formu doldurmanız yeterli. Uzman ekibimiz hızlıca dönüş sağlayacak.

  Yenilikçi Çözümler

  Web sitenizin hak ettiği performansı görmek için yenilikçi çözümlerimizle tanışın.

  Yanıtla
  1
  Whatsapp Destek Hattı
  Merhaba!
  Onur Özden Web Çözümleri müşteri temsilcisi ile iletişime geçmek için bu mesajı yanıtlayın.